Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde 

Karakter

Waarden van het gebied

 • Stelsel van beekdalen, essen en esgehuchten;
 • Onregelmatig verkavelingspatroon;
 • Veel variatie in beplanting;
 • Opsterlânske Kompanjonsfeart;
 • Oosterwolde als groen en lommerrijk centrumdorp met alle voorzieningen;
 • Beleefbare cultuurhistorie zoals: de oude boerderijen in de esgehuchten.

Beschrijving van het gebied

Het hart van Ooststellingwerf is, zoals de naam al zegt, het hart van de gemeente. Oosterwolde is het centrumdorp van de gemeente en vervult een regiofunctie. Ondanks de grootte, heeft het dorp haar groene, dorpse karakter behouden.

Oosterwolde wordt omringd door beekdalen. Het dorp ligt bijna als een eiland tussen de Tjonger en het Grootdiep en Kleindiep besloten, zoals in 1788 al is verwoord in de Tegenwoordige Staat van Friesland.

De brink is het oorspronkelijke dorpshart van Oosterwolde. Van oudsher is het een voornaam dorp dat net als de omliggende buurtschappen de opzet heeft van een esdorp. Na het graven van de Opsterlânske Kompanjonsfeart groeit het dorp ook langs het water. Het dorp krijgt daarmee ook meer en meer het karakter van een lintdorp.

In Oosterwolde zijn de voorzieningen uitgebreider dan op andere plekken in de gemeente. Zo is er een groter aanbod van winkels en zijn er meer faciliteiten rond zorg, cultuur en onderwijs. Ook liggen er grote bedrijventerreinen bij het dorp. De twee grootste wegen in de gemeente, de N381 en N351/N919, kruisen elkaar bij Oosterwolde. Deze wegen zorgen voor een goede bereikbaarheid van de gemeente en Oosterwolde in het bijzonder.

Het omliggende gebied bestaat uit een stelsel van beekdalen, essen en esgehuchten. Sommige van deze gehuchten maken nu onderdeel uit van Oosterwolde, zoals Nanninga en Prandinga. In de gehuchten is veel van de historie terug te zien, zoals oude boerderijen en boomsingels. Het maakt het landschap kleinschalig en gevarieerd.

Waar willen we aan werken?

Ons toekomstbeeld

Oosterwolde is en blijft het dynamische hart van onze gemeente. Hier zijn lokale en regionale functies gevestigd. Als dorp heeft Oosterwolde een verzorgingsfunctie voor onze hele gemeente.

De bereikbaarheid is op orde. In Oosterwolde zijn genoeg woningen in alle sectoren en genoeg passende woningen voor jong en oud. Het winkelcentrum is compact, maar biedt voor ieder wat wils. De bedrijven hebben de ruimte op onze bedrijventerreinen, die ook nog eens duurzaam zijn ingericht. Het Ecomunitypark staat landelijk op de kaart.

Het landelijk gebied is sterk verbonden met het dorp Oosterwolde. Voor veel inwoners is het gebied een grote achtertuin waar ruimte is voor ommetjes op de fiets of te voet. Ook toeristen en recreanten weten het gebied steeds beter te vinden. De landbouw heeft er de ruimte. De beekdalen zijn goed ingericht met ruimte voor de waterhuishouding, landbouw en natuur.

Onze ambities

Ambitie 4
Bereikbaar
Ooststellingwerf
Ambitie 5
Toekomstbestendig
Ooststellingwerf
Ambitie 1
Uniek
Ooststellingwerf
Ambitie 2
Vitaal
Ooststellingwerf
Ambitie 3
Bruisend
Ooststellingwerf

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde

Ambitie 1 - Uniek Ooststellingwerf

Terug

Waar zetten we op in?

 • Behouden van het unieke karakter van het landschap met esdorpen en beekdalen;
 • Versterken van de recreatieve mogelijkheden in het gebied.

Hoe doen we dat?

Landschap

Het hart van Ooststellingwerf is landschappelijk gezien een voor de gemeente uniek gebied. Het is een esdorpenlandschap met een afwisseling van essen, esgehuchten en beekdalen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen bij het karakter van het gebied en verder bouwen aan de landschappelijke structuur.

Dat geldt ook voor Oosterwolde. We sturen op het karakter van een lommerrijk en groen dorp. Daarom gaan in Oosterwolde groenaanleg en bebouwing hand in hand als we plannen maken.

Verbindingen

In het hart van Ooststellingwerf verbinden we de vaarrecreatie op de Opsterlânske Kompanjonsfeart beter met fiets- en wandelrecreatie ‘op land’. Dat doen we door in het hart van Oosterwolde de recreatieve routes te verknopen. Voor de inwoners zorgen we dat er vanuit de buurten goede recreatieve verbindingen zijn naar het landelijk gebied.

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde 

Ambitie 2 - Vitaal Ooststellingwerf

Terug

Waar zetten we op in?

 • Reguliere eerste- en tweedelijns zorgfuncties in Oosterwolde;
 • Behouden van de sportvoorzieningen en de regionale functie daarvan;
 • Het bieden van voldoende passende woningen;
 • Extra mogelijkheden voor het bouwen van woningen.

Hoe doen we dat?

Centrumdorp

Als centrumdorp met regiofunctie heeft Oosterwolde veel voorzieningen. Dat houden we en houden we op orde. We zetten ons ervoor in dat Oosterwolde vanuit haar regiofunctie alle reguliere eerste- en tweedelijns zorgfuncties in het dorp houdt.

Ook de sportvoorzieningen zijn in Oosterwolde gebundeld, waarbij het dorp een functie voor de grotere regio vervult en blijft vervullen.

Woningbouw

In Oosterwolde is er een breed en gevarieerd woningaanbod. Maar we verwachten dat er meer woningen nodig zijn om aan te sluiten bij de woningbehoefte. Onze insteek blijft dat er voldoende passende woningen moeten zijn om een leven lang in Oosterwolde te kunnen wonen. Specifiek in Oosterwolde is een leven lang ook echt een leven lang. We zorgen dat er voldoende ruimte is voor wonen en (verpleeg)zorg, ook in de laatste levensjaren.

Een woningmarktonderzoek moet inzicht geven of en welke aanvullende woningvraag er is in Oosterwolde. Daarna bekijken we wat nodig is om Oosterwolde als aantrekkelijk woondorp op de kaart te houden. Uitbreiding is daarbij een van de opties. Ook herstructurering, zoals in het Haerenkwartier, biedt mogelijkheden om meer passende woningen te realiseren. In het kader van de centrumontwikkeling is er ruimte om door functieverandering en inbreiding woningen toe te voegen.

Voor het landelijk gebied bieden we binnen onze beleidskaders ruimte voor nieuwbouw met de ruimte-voor-ruimteregeling. In onze esgehuchten zetten we daarbij in op herbouw op het bestaande erf en niet het toevoegen van nieuwe erven. Dat doen we om de oude structuren en de kleinschaligheid van de gehuchten te behouden.

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde

Ambitie 3 - Bruisend Ooststellingwerf

Terug

Waar zetten we op in?

 • Het versterken van Oosterwolde als regionaal koopcentrum;
 • Ontwikkeling van Ecomunitypark en zo nodig andere bedrijventerreinen;
 • Nieuwe kleinschalige verblijfsrecreatie die toegevoegde waarde heeft voor het gebied;
 • Een sterke, toekomstbestendige agrarische sector.

Hoe doen we dat?

Regiofunctie

Oosterwolde is en blijft een winkeldorp voor de grotere regio. We gaan door met het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het groen in het centrumgebied van Oosterwolde, zoals we in ons Masterplan Oosterwolde-Centrum / Venekoten-Noord hebben vastgelegd. We faciliteren winkels en ondernemers die zich willen vestigen in het centrum. Hierbij kijken we naar de ruimtelijke kwaliteit en het groen in het centrum en hoe we die door nieuwe ontwikkelingen kunnen versterken.

Verblijfsrecreatie

In het gebied bieden we de verblijfsrecreatie meer ruimte. In het bijzonder in het centrum van Oosterwolde, bijvoorbeeld door functieverandering of als nevenfunctie van bestaande functies anders dan wonen. In het centrum kunnen toeristen zorgen voor extra levendigheid.

In het landelijk gebied is de verblijfsrecreatie kleinschalig. Hier past de verblijfsrecreatie in de maat en schaal van het gebied. We leggen de nadruk op vormen van recreatie die wat toevoegen aan het bestaande aanbod. De recreatie is gekoppeld aan bestaande erven. En als het een nieuwe ontwikkeling is, passend in de bebouwingsopzet van het gebied.

Bedrijven

Oosterwolde is ook het hart van de bedrijvigheid. Hier is en blijft de ruimte voor de vestiging of uitbreiding van onze bedrijven. Dat betekent dat we meer ruimte voor bedrijventerrein moeten maken. We werken aan een visie op onze bedrijventerreinen. Deze visie moet inzicht geven in de gewenste ruimte voor bedrijvigheid en de meest geschikte plekken.

We zoeken bij de eventuele ontwikkeling van bedrijventerreinen altijd naar koppelkansen, zodat een bedrijventerrein meer doelen dient. Ecomunitypark kan als voorbeeld dienen van een uniek bedrijventerrein dat verschillende functies combineert en een landelijk voorbeeld is. De ontwikkeling ervan zetten we door.

Landelijk gebied

In het landelijk gebied ligt de focus op een toekomstbestendige, agrarische sector. Waar boeren stoppen, gaan we ruimhartig om met het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende agrarische bebouwing. Alleen als dat geen belemmeringen geeft voor omliggende woningen of bedrijven.

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde 

Ambitie 4 - Bereikbaar Ooststellingwerf

Terug

Waar zetten we op in?

 • Goede regionale bereikbaarheid van de gemeente.

Hoe doen we dat?

Oosterwolde ligt op de kruising van de twee belangrijkste verkeersaders door onze gemeente: N381 en N351/N919. Wij zorgen ervoor dat Oosterwolde en daarmee onze gemeente via deze wegen altijd goed, veilig en vlot bereikbaar blijft. Deze bereikbaarheid is voor ondernemers en inwoners een belangrijke vestigingsvoorwaarde en daarmee van grote waarde voor onze gemeente en onze ondernemers.

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde 

Ambitie 5 - Toekomstbestendig Ooststellingwerf

Terug

Waar zetten we op in?

 • Ecomunitypark beter op de kaart zetten;
 • het Biosintrum kloppend hart van de biobased economy.

Hoe doen we dat?

Ecomunitypark

Ecomunitypark is een uniek, duurzaam bedrijventerrein. Dat is nog te weinig bekend. We gaan het duurzame bedrijventerrein Ecomunitypark nog beter als voorbeeld voor toekomstbestendige bedrijventerreinen op de kaart zetten, zodat we bedrijven interesseren zich hier te vestigen.

Biosintrum

Het Biosintrum wordt het kloppend hart van innovaties op het gebied van biobased bouwen, groene energie en gezond bodembeheer (met verdienmodel). Het Biosintrum is dé ontmoetingsplek en het kenniscentrum van onderwijs, bedrijfsleven, en overheid op deze thema’s. Niet alleen in Ooststellingwerf, maar ook in Fryslân. Deze koppositie houden we vast. Daarom zullen we het gebruik van bijvoorbeeld biobased bouwmaterialen stimuleren. En kansen benutten voor de teelt en verwerking van vezelrijke productiegewassen in Ooststellingwerf.

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

Karakter

Waarden van het gebied

 • Stelsel van beekdalen, essen en esgehuchten;
 • Onregelmatig verkavelingspatroon;
 • Veel variatie in beplanting;
 • Opsterlânske Kompanjonsfeart;
 • Oosterwolde als groen en lommerrijk centrumdorp met alle voorzieningen;
 • Beleefbare cultuurhistorie zoals: de oude boerderijen in de esgehuchten.

Beschrijving van het gebied

Het hart van Ooststellingwerf is, zoals de naam al zegt, het hart van de gemeente. Oosterwolde is het centrumdorp van de gemeente en vervult een regiofunctie. Ondanks de grootte, heeft het dorp haar groene, dorpse karakter behouden.

Oosterwolde wordt omringd door beekdalen. Het dorp ligt bijna als een eiland tussen de Tjonger en het Grootdiep en Kleindiep besloten, zoals in 1788 al is verwoord in de Tegenwoordige Staat van Friesland.

De brink is het oorspronkelijke dorpshart van Oosterwolde. Van oudsher is het een voornaam dorp dat net als de omliggende buurtschappen de opzet heeft van een esdorp. Na het graven van de Opsterlânske Kompanjonsfeart groeit het dorp ook langs het water. Het dorp krijgt daarmee ook meer en meer het karakter van een lintdorp.

In Oosterwolde zijn de voorzieningen uitgebreider dan op andere plekken in de gemeente. Zo is er een groter aanbod van winkels en zijn er meer faciliteiten rond zorg, cultuur en onderwijs. Ook liggen er grote bedrijventerreinen bij het dorp. De twee grootste wegen in de gemeente, de N381 en N351/N919, kruisen elkaar bij Oosterwolde. Deze wegen zorgen voor een goede bereikbaarheid van de gemeente en Oosterwolde in het bijzonder.

Het omliggende gebied bestaat uit een stelsel van beekdalen, essen en esgehuchten. Sommige van deze gehuchten maken nu onderdeel uit van Oosterwolde, zoals Nanninga en Prandinga. In de gehuchten is veel van de historie terug te zien, zoals oude boerderijen en boomsingels. Het maakt het landschap kleinschalig en gevarieerd.

Waar willen we aan werken?

Ons toekomstbeeld

Oosterwolde is en blijft het dynamische hart van onze gemeente. Hier zijn lokale en regionale functies gevestigd. Als dorp heeft Oosterwolde een verzorgingsfunctie voor onze hele gemeente.

De bereikbaarheid is op orde. In Oosterwolde zijn genoeg woningen in alle sectoren en genoeg passende woningen voor jong en oud. Het winkelcentrum is compact, maar biedt voor ieder wat wils. De bedrijven hebben de ruimte op onze bedrijventerreinen, die ook nog eens duurzaam zijn ingericht. Het Ecomunitypark staat landelijk op de kaart.

Het landelijk gebied is sterk verbonden met het dorp Oosterwolde. Voor veel inwoners is het gebied een grote achtertuin waar ruimte is voor ommetjes op de fiets of te voet. Ook toeristen en recreanten weten het gebied steeds beter te vinden. De landbouw heeft er de ruimte. De beekdalen zijn goed ingericht met ruimte voor de waterhuishouding, landbouw en natuur.

Onze ambities

Ambitie 4
Bereikbaar
Ooststellingwerf
Ambitie 5
Toekomstbestendig
Ooststellingwerf
Ambitie 1
Uniek
Ooststellingwerf
Ambitie 2
Vitaal
Ooststellingwerf
Ambitie 3
Bruisend
Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde  

Het hart van Ooststellingwerf

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde

Ambitie 1 - Uniek Ooststellingwerf

Waar zetten we op in?

 • Behouden van het unieke karakter van het landschap met esdorpen en beekdalen;
 • Versterken van de recreatieve mogelijkheden in het gebied.

Hoe doen we dat?

Landschap

Het hart van Ooststellingwerf is landschappelijk gezien een voor de gemeente uniek gebied. Het is een esdorpenlandschap met een afwisseling van essen, esgehuchten en beekdalen. Nieuwe ontwikkelingen moeten passen bij het karakter van het gebied en verder bouwen aan de landschappelijke structuur.

Dat geldt ook voor Oosterwolde. We sturen op het karakter van een lommerrijk en groen dorp. Daarom gaan in Oosterwolde groenaanleg en bebouwing hand in hand als we plannen maken.

Verbindingen

In het hart van Ooststellingwerf verbinden we de vaarrecreatie op de Opsterlânske Kompanjonsfeart beter met fiets- en wandelrecreatie ‘op land’. Dat doen we door in het hart van Oosterwolde de recreatieve routes te verknopen. Voor de inwoners zorgen we dat er vanuit de buurten goede recreatieve verbindingen zijn naar het landelijk gebied.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde 

Ambitie 2 - Vitaal Ooststellingwerf

Waar zetten we op in?

 • Reguliere eerste- en tweedelijns zorgfuncties in Oosterwolde;
 • Behouden van de sportvoorzieningen en de regionale functie daarvan;
 • Het bieden van voldoende passende woningen;
 • Extra mogelijkheden voor het bouwen van woningen.

Hoe doen we dat?

Centrumdorp

Als centrumdorp met regiofunctie heeft Oosterwolde veel voorzieningen. Dat houden we en houden we op orde. We zetten ons ervoor in dat Oosterwolde vanuit haar regiofunctie alle reguliere eerste- en tweedelijns zorgfuncties in het dorp houdt.

Ook de sportvoorzieningen zijn in Oosterwolde gebundeld, waarbij het dorp een functie voor de grotere regio vervult en blijft vervullen.

Woningbouw

In Oosterwolde is er een breed en gevarieerd woningaanbod. Maar we verwachten dat er meer woningen nodig zijn om aan te sluiten bij de woningbehoefte. Onze insteek blijft dat er voldoende passende woningen moeten zijn om een leven lang in Oosterwolde te kunnen wonen. Specifiek in Oosterwolde is een leven lang ook echt een leven lang. We zorgen dat er voldoende ruimte is voor wonen en (verpleeg)zorg, ook in de laatste levensjaren.

Een woningmarktonderzoek moet inzicht geven of en welke aanvullende woningvraag er is in Oosterwolde. Daarna bekijken we wat nodig is om Oosterwolde als aantrekkelijk woondorp op de kaart te houden. Uitbreiding is daarbij een van de opties. Ook herstructurering, zoals in het Haerenkwartier, biedt mogelijkheden om meer passende woningen te realiseren. In het kader van de centrumontwikkeling is er ruimte om door functieverandering en inbreiding woningen toe te voegen.

Voor het landelijk gebied bieden we binnen onze beleidskaders ruimte voor nieuwbouw met de ruimte-voor-ruimteregeling. In onze esgehuchten zetten we daarbij in op herbouw op het bestaande erf en niet het toevoegen van nieuwe erven. Dat doen we om de oude structuren en de kleinschaligheid van de gehuchten te behouden.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde

Ambitie 3 - Bruisend Ooststellingwerf

Waar zetten we op in?

 • Het versterken van Oosterwolde als regionaal koopcentrum;
 • Ontwikkeling van Ecomunitypark en zo nodig andere bedrijventerreinen;
 • Nieuwe kleinschalige verblijfsrecreatie die toegevoegde waarde heeft voor het gebied;
 • Een sterke, toekomstbestendige agrarische sector.

Hoe doen we dat?

Regiofunctie

Oosterwolde is en blijft een winkeldorp voor de grotere regio. We gaan door met het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het groen in het centrumgebied van Oosterwolde, zoals we in ons Masterplan Oosterwolde-Centrum / Venekoten-Noord hebben vastgelegd. We faciliteren winkels en ondernemers die zich willen vestigen in het centrum. Hierbij kijken we naar de ruimtelijke kwaliteit en het groen in het centrum en hoe we die door nieuwe ontwikkelingen kunnen versterken.

Verblijfsrecreatie

In het gebied bieden we de verblijfsrecreatie meer ruimte. In het bijzonder in het centrum van Oosterwolde, bijvoorbeeld door functieverandering of als nevenfunctie van bestaande functies anders dan wonen. In het centrum kunnen toeristen zorgen voor extra levendigheid.

In het landelijk gebied is de verblijfsrecreatie kleinschalig. Hier past de verblijfsrecreatie in de maat en schaal van het gebied. We leggen de nadruk op vormen van recreatie die wat toevoegen aan het bestaande aanbod. De recreatie is gekoppeld aan bestaande erven. En als het een nieuwe ontwikkeling is, passend in de bebouwingsopzet van het gebied.

Bedrijven

Oosterwolde is ook het hart van de bedrijvigheid. Hier is en blijft de ruimte voor de vestiging of uitbreiding van onze bedrijven. Dat betekent dat we meer ruimte voor bedrijventerrein moeten maken. We werken aan een visie op onze bedrijventerreinen. Deze visie moet inzicht geven in de gewenste ruimte voor bedrijvigheid en de meest geschikte plekken.

We zoeken bij de eventuele ontwikkeling van bedrijventerreinen altijd naar koppelkansen, zodat een bedrijventerrein meer doelen dient. Ecomunitypark kan als voorbeeld dienen van een uniek bedrijventerrein dat verschillende functies combineert en een landelijk voorbeeld is. De ontwikkeling ervan zetten we door.

Landelijk gebied

In het landelijk gebied ligt de focus op een toekomstbestendige, agrarische sector. Waar boeren stoppen, gaan we ruimhartig om met het toestaan van nieuwe functies in vrijkomende agrarische bebouwing. Alleen als dat geen belemmeringen geeft voor omliggende woningen of bedrijven.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde 

Ambitie 4 - Bereikbaar Ooststellingwerf

Waar zetten we op in?

 • Goede regionale bereikbaarheid van de gemeente.

Hoe doen we dat?

Oosterwolde ligt op de kruising van de twee belangrijkste verkeersaders door onze gemeente: N381 en N351/N919. Wij zorgen ervoor dat Oosterwolde en daarmee onze gemeente via deze wegen altijd goed, veilig en vlot bereikbaar blijft. Deze bereikbaarheid is voor ondernemers en inwoners een belangrijke vestigingsvoorwaarde en daarmee van grote waarde voor onze gemeente en onze ondernemers.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF

Het hart van Ooststellingwerf

Alles komt samen in Oosterwolde 

Ambitie 5 - Toekomstbestendig Ooststellingwerf

Waar zetten we op in?

 • Ecomunitypark beter op de kaart zetten;
 • het Biosintrum kloppend hart van de biobased economy.

Hoe doen we dat?

Ecomunitypark

Ecomunitypark is een uniek, duurzaam bedrijventerrein. Dat is nog te weinig bekend. We gaan het duurzame bedrijventerrein Ecomunitypark nog beter als voorbeeld voor toekomstbestendige bedrijventerreinen op de kaart zetten, zodat we bedrijven interesseren zich hier te vestigen.

Biosintrum

Het Biosintrum wordt het kloppend hart van innovaties op het gebied van biobased bouwen, groene energie en gezond bodembeheer (met verdienmodel). Het Biosintrum is dé ontmoetingsplek en het kenniscentrum van onderwijs, bedrijfsleven, en overheid op deze thema’s. Niet alleen in Ooststellingwerf, maar ook in Fryslân. Deze koppositie houden we vast. Daarom zullen we het gebruik van bijvoorbeeld biobased bouwmaterialen stimuleren. En kansen benutten voor de teelt en verwerking van vezelrijke productiegewassen in Ooststellingwerf.

Jouw omgeving. Jouw toekomst 

OMGEVINGSVISIE

OOSTSTELLINGWERF